Prijava djeteta


Zahtjev za prijavu djeteta u državnu maticu rođenih i knjigu državljana RH podnose roditelji,  do djetetove 18. godine života. Ako su oba ili jedan roditelj u trenutku rođenja djeteta bili hrvatski državljani, dijete ovim upisom  automatski stječe hrvatsko državljanstvo.

Za prijavu rođenja djeteta potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  • izvornik rodnog lista iz nadležnog matičnog ureda ili preslik ovjeren kod javnog bilježnika, s pripadajućim ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik. Ako se radi o australskom rodnom listu, treba ga još i nadovjeriti (vidi gore pojašnjenje u rubrici Ovjere
  • izvornik identifikacijske isprave i dokaz o državljanstvu roditelja (valjana hrvatska putovnica) jednog od roditelja (ako drugi roditelj nema hrvatsko državljanstvo treba dati izričitu suglasnost da se slaže s upisom rođenja u hrvatske matične knjige. Suglasnost se može dati osobno pred konzularnim službenikom, ili ako to nije moguće, pred australskim javnim bilježnikom (takvu izjavu treba zatim i nadovjeriti). Također, ako je dijete starije od 14 godina, tada i dijete treba dati izričitu suglasnost za upis u hrvatske matične knjige.
  • popunjeni i potpisani obrazac „Prijava djeteta“ koji je dostupan u rubrici Obrasci 
  • vjenčani list roditelja
  • ako roditelji nisu u braku – potvrdu o priznavanju očinstva, ovjerenu pečatom Apostille s prijevodom na hrvatski jezik

Ukoliko se ujedno traži i dostava izvatka iz hrvatske matice rođenih i Domovnica za dijete, potrebno je ispuniti obrazac "Zahtjev za dostavu Domovnice/IMR/IMV".