Otpust iz hrvatskog državljanstva


Državljanstvo Republike Hrvatske prestaje:

 • otpustom
 • odricanjem
 • po međunarodnim ugovorima
   

Otpust iz hrvatskog državljanstva može se dati osobi koja je podnijela zahtjev za otpust i udovoljava ovim pretpostavkama:

 • da je navršila 18 godina života;
 • da nema smetnji glede vojne obveze;
 • da je podmirila dužne poreze, takse i druge javne dadžbine te obveze prema pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj, za koje postoji izvršni naslov;
 • da je pravno uredila imovinske obveze iz bračnog odnosa i odnosa roditelja i djece prema hrvatskim državljanima i prema osobama koje ostaju živjeti u Republici Hrvatskoj;
 • da ima strano državljanstvo ili da je dokazala da će biti primljena u strano državljanstvo.
   

Otpust iz hrvatskog državljanstva ne može dobiti osoba protiv koje se u Republici Hrvatskoj vodi kazneni postupak zbog djela koje se goni po službenoj dužnosti ili ako je u Republici Hrvatskoj osuđena na kaznu zatvora dok tu kaznu ne izdrži.

Zahtjevu se prilaže:

 • upitnik popunjen u prostorijama Veleposlanstva
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (ovjerena preslika valjane putne isprave),
 • domovnica
 • zajamčenje o primitku u australsko državljanstvo (izvornik i prijevod na hrvatski jezik od sudskog tumača), odnosno dokaz o stranom državljanstvu -
 • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 3 mjeseca), za osobe rođene u BiH i Srbiji i Crnoj Gori vrijede obrasci koji su u upotrebi u domicilnim zemljama, dok osobe rođene u drugim zemljama trebaju priložiti internacionalni izvod, osobe u braku trebaju priložiti i hrvatski vjenčani list ili izvadak iz matice vjenčanih (ne stariji od 3 mjeseca).
 • dijete s navršenih 14 godina mora biti prisutno
 • ukoliko se zahtjev podnosi za dijete potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu, izvadak iz matice rođenih/rodni list, te izvadak iz matice vjenčanih/ vjenčani list zakonskih zastupnika djeteta, domovnicu, zajamčenje o primitku u strano državljanstvo