Državljanstvo

Za primitak u hrvatsko državljanstvo potrebno je popuniti obrazac ¨Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva¨ i to OBRAZAC 1 ako se zahtjev podnosi samo za punoljetnu osobu, a OBRAZAC 2 ako se u zahtjev uključuju i maloljetna djeca. Oba obrasca dostupni su pod rubrikom Obrasci. Uz popunjeni obrazac potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente:

 • životopis (Za sve pravne osnove potrebno je da se punoljetne osobe detaljnije izjasne o odnosu prema pravnom poretku Republike Hrvatske i njezinim običajima. Za iseljenike, njihove potomke do 3. stupnja srodstva u ravnoj liniji i  njihove bračne drugove navesti tko je, kada i u kojim okolnostima iselio iz Republike Hrvatske, uz prilaganje odgovarajućih dokaza. Također, iseljenici se trebaju detaljno očitovati o poznavanju hrvatskog jezika i latiničnog pisma. Pripadnici hrvatskog naroda i iseljenici trebaju detaljnije opisati način promicanja interesa Republike Hrvatske u inozemstvu, te moguće sudjelovanje u hrvatskim udrugama i društvima uz prilaganje odgovarajućih dokaza).
 • dokaz o trenutnom državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putovnice ili osobne iskaznice)
 • izvod iz matice rođenih
 • izvod iz matice vjenčanih ne stariji od 6 mjeseci (za osobe u braku)
 • uvjerenje o nekažnjavanju koje izdaje nadležno australsko tijelo, ne starije od 6 mjeseci
 • važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici, s jasno vidljivom fotografijom
 • ovjerena preslika putne ili druge javne isprave temeljem koje se osoba iselila iz Republike Hrvatske u inozemstvo (prilažu samo iseljenici, njihovi potomci do 3. stupnja srodstva u ravnoj liniji i njihovi bračni drugovi).
 • ukoliko se zahtjev podnosi za dijete potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu, izvode iz matične knjige rođenih te izvode iz matične knjige vjenčanih zakonskih zastupnika djece
 • izjava djeteta starijeg od 14 godina da je suglasno sa zahtjevom
 • uz sve isprave na engleskom jeziku nužno je dostaviti prijevod na hrvatskom jeziku, a sve australske javne isprave trebaju proći postupak nadovjere/legalizacije (biti ovjerene pečatom Apostille).

Za različite osnove stjecanja hrvatskog državljanstva treba priložiti i druge isprave, npr.:

 • za stjecanje po osnovi boravka u Republici Hrvatskoj – isprave kojima se dokazuje regulirani boravak i dužina trajanja boravka u Republici Hrvatskoj (osobna iskaznica za stranca, uvjerenje o boravku, putna isprava sa unesenim podacima o boravku)
 • za stjecanje po osnovi braka s hrvatskim državljaninom – isprava kojom se dokazuje status stalnog nastanjenja, vjenčani list koji nije stariji od šest mjeseci, domovnica bračnog druga
 • po osnovi pripadnosti hrvatskom narodu - treba dostaviti isprave starijeg datuma kojima se dokazuje da se osoba i ranije izjašnjavala kao pripadnik hrvatskog naroda (izvatke iz matice rođenih, vjenčanih, indekse, svjedodžbe, radne knjižice i dr., ukoliko je u njima upisan podatak o nacionalnosti. Pripadnost hrvatskom narodu dokazuje se i dostavljanjem dokaza o zaštiti prava i promicanju interesa hrvatskog naroda i dokaza o aktivnom sudjelovanju u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ukoliko se stranke pozivaju na pripadnost hrvatskom narodu njihovih roditelja, uz zahtjev dostavljaju dokaze kojima potvrđuju nacionalno deklariranje roditelja).
 • iseljenik ili potomak iseljenika s teritorija Republike Hrvatske – isprave kojima dokazuju iseljenje sa područja Republike Hrvatske, a ako se radi o potomcima iseljenika treba dokazati i rodbinsku povezanost sa iseljenom osobom (djeca, unuci, praunuci).
 • stranac čije bi primanje u hrvatsko državljanstvo predstavljalo interes za Republiku Hrvatsku – prilaže mišljenje nadležnog ministarstva o postojanju interesa za primitak u hrvatsko državljanstvo
 • osobe otpuštene iz hrvatskog državljanstva – prilažu dokaz o stjecanju stranog državljanstva i prestanku hrvatskog državljanstva


Za konkretne slučajeve (ovisno o članku zakona na kojem se temelji primitak u hrvatsko državljanstvo) poslati upit na e-mail: croemb.canberra@mvep.hr.

Ukoliko želite saznati više o uvjetima za stjecanje hrvatskog državljanstva molimo da posjetite web stranicu Ministarstva unutarnjih poslova Republike: www.mup.hr.